Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHOVNA

 

 • VEŘEJNÁ KNIHOVNA JE MÍSTNÍ BRANOU DO SVĚTA VĚDOMOSTÍ A ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, NEZÁVISLÉHO ROZHODOVÁNÍ A KULTURNÍHO ROZVOJE JEDNOTLIVCŮ I SPOLEČENSKÝCH SKUPIN.
 •   

041.jpg

 • Místní knihovna Újezdeček patří mezi neprofesionální knihovny v okrese Teplice v Čechách do 1000 obyvatel.

    032.jpg

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Obecní knihovna Újezdeček je součástí informačního,vzdělávacího a kulturního systému v obci. Svou činností přispěla už přes několik desetiletí k vzdělávání a rozšíření obzoru stovek čtenářů. Pokud k nim zatím nepatříte, tak neváhejte a přijďte knihovnu navštívit. Sídlo knihovny je v 1 patře budovy obecního úřadu. Najdete tam velký výběr knih, skoro všech žánrů. Více se dozvíte při osobní návštěvě. 

 

 • V roce 2013 knihovní provoz se postupně připravoval na nový automatizovaný knihovní systém Clavius REKs.
 •  
 • On-line katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/ujezdecek/baze.htm
 •  
 • Od 1. března 2014 se přechází na půjčování knih systémem Clavius REKs čili regionální knihovnický systém. REKs umožní plnou podporu práce více knihoven ve společné počítačové databázi a zkvalitní evidenční a administrativní práci. Vznik společné báze dokumentů jako základu regionálního souborného katalogu literatury.
 •  
 • Od 13. do 20. dubna roku 2015 se v knihovně malovalo, pokládalo lino a měnilo několik knihovních regálů.
 •  
 • V listopadu roku 2015 se prováděla revize knihovního fondu, která se opakuje každých 5 let. Zahrnuje aktualizaci knihovního fondu, vyřazování zastaralé literatury, čištění knih, opravy obalů a značení. 
 •  
 • Dne 29. února 2016 ( přestupný rok ) v  5.00 hodin ráno byl počítadlem zaznamenáván 80 000 návštěvník.
 •  
 • Duben roku 2016 Čtení pomáhá slaví 5 let. Charitativní projekt Čtení pomáhá, letos v dubnu slaví 5 let. Do projektu se každoročně zapojují i děti z naší knihovny. K četbě knih jsou děti v projektu motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. O odměně rozhoduje také jejich schopnost si správně pamatovat a interpretovat texty. Tu prokazují vyplněním krátkých testů. Za 5 let mladí čtenáři pomohli s téměř 40 miliony korun více než 400 charitám, zlepšila se ale i jejich úspěšnost v textech o 21%.
 • Děti již získaly 39 993 150 korun,
 • přečetly 927 570 knih,
 • ukončily 413 charit
 •  
 • 22. dubna roku 2017 se uskutečnilo v Újezdečku setkání knihovníků obcí z okresu Teplic.

dsc01275.jpgdsc01277.jpg

 

 • 26. května roku 2017 v 21.05 hodin byl počítadlem zaznamenán 100 000 návštěvník.

 

 • Naše knihovna:
 • využívá široké nabídky knih ve výměnných souborech,
 • pravidelně sleduje webové stránky příslušné pověřené knihovny, 
 • aktivně spolupracuje při naplňování cílů daných krajských koncepcí rozvoje regionálních funkcí ( zavádění webových stránek, automatizace, účast na vzdělávání ),
 • obrací se na metodika pověřené knihovny s aktuálními požadavky a dotazy.  

 Mapa

 

 • Poslání veřejné knihovny
 • " Základním cílem veřejné knihovny je poskytovat informační zdroje a služby různého druhu, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace a využívání volného času, k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin. Knihovny hrají významnou úlohu v rozvoji a udržování demokratické společnosti tím, že umožňuje každému přístup k široké a rozmanité oblasti vědění, idejí a názorů ".

 

 

 • Obyvatelé Újezdečka
 • Byli z velké části německé národnosti. Česká menšina byla slabá, jak početně, tak podle sociálního složení. 
 • Česká dvojtřídní škola byla otevřena až na podzim roku 1919. Vedle řady německých spolků, český spolkový život se projevoval především kolem místní osvětové besedy a obecní české knihovny. České spolky, místní organizace sociálně demokratické strany, začaly rozvíjet svou činnost až po vzniku ČSR v roce 1918.
 • Připojením čsl. pohraničí k Německu byl osud Újezdečku stejný jako u ostatních obcí a měst českého pohraničí, úřad pokračoval ve své práci podle nových  německých zákonných norem. Činnost všech spolků byla zastavena, zrušena byla česká škola a obecní česká knihovna.
 • Znak a historie obce

 

 

 • KNIHOVNÍCI
 • V roce 1945 byla česká obecní knihovna znovu otevřena. Prvním knihovníkem byl ustanoven učitel JOSEF NOVÁK. Později byl pověřen vedením knihovny řídící učitel RUDOLF SMRČKA. Pak byl zvolen knihovníkem FRANTIŠEK JANÁK, nato převzal funkci knihovníka ANTONÍN ŠÍMA. Od roku 1964 je ustanovena knihovnicí JANÁTKOVÁ. Od roku 1968 až do roku 1975 byla knihovna uzavřená. Koncem téhož roku je opět do funkce knihovníka zvolen ANTONÍN ŠÍMA. Od roku 1992 vedla knihovnu paní MARTA HIMLOVÁ. Po ni převzala  štafetu v roce 2005 paní EVA  POKORNÁ.

 

048.jpg005.jpg

 

 • Střípky z historie obce
 • Nejstarší zprávy o vesnici pocházejí z roku 1398, kdy Malý Újezd patřil k panství pánů z Rýzmburska.
 • V 18. století byla ves rozdělena na několik částí patřících libčeveskému, duchcovskému a teplickému panství. V roce 1766 byly části spojeny a vlastnil ho knížecí rod Clary - Aldringenů. Byli to příslušníci bohatého šlechtického rodu, jehož historie se datuje od třicetileté války, kdy polní maršál Aldringen " získal " jako konfiskát v Čechách obrovský majetek. K němu náležely Teplice se širokým okolím a rozsáhlá oblast kolem Hřenska. Aldringenové patřili k " nové ", cizí šlechtě. Časem nabyla ovšem soudržnost společenských vrstev na důležitosti a Claryové - Aldringenové mohli ke svým příbuzným počítat příslušníky významných šlechtických rodů v Čechách i v ostatní Evropě. Smyslem existence členů rodu byla služba rakouskému císaři a naprostá oddanost habsburské monarchii. Z celého rodu a jejich dějin stojí za zmínku Edmund, který turisticky zpřístupnil některé trasy v okolí Hřenska ( např. Divokou a Tichou - dříve Edmundovu - soutěsku říčky Kamenice ). 

 

 • Ve druhé polovině 19. století zažívá obec průmyslový boom.
 • Hranice obce  Újezdeček před 2. světovou válkou sahaly zástavbou k Lesní bráně, Pozorce, Novosedlicím a teplickému hřbitovu. Více než 40 let byla obec součástí plánu, který vedl k její totální likvidaci. Hornický průmysl, který dal mnoha místním obživu, stál u počátku plánované likvidaci celé obce. Málokdo dnes ví, že řetenické  sklárny i nádraží ležely původně na území Újezdečku. Hornická činnost přinesla obci prosperitu, ale zároveň ji připravila o dvě třetiny rozlohy. Teprve po roce 1989 definitivně padly plány na vytěžení a likvidaci obce. 
 • STARÉ DOLY.
 • Na území Újezdečku se jedná o doly:
 • ANNA, ANTON (nebo ST. ANTONI), ENGELBERT, GROSSTÜCK (VELKÝ DÍL), ST. ANTONI, VEREINIGUNG (SJEDNOCENÍ), VULKAN, SOFIE, KOMPAGNIE.
 • ALEXANDER I (lom) - Řetenice, Újezdeček
 • Založen v r. 1889, těžba ukončena v r. 1924.
 • Majitel - Česká obchodní společnost.
 • ALEXANDER II (důl) - Újezdeček
 • Založen v r. 1919, těžba ukončena v r. 1924.
 • Majitel od roku 1917  - Česká obchodní společnost.
 • HERMÍNA (důl a lom) - Řetenice, Újezdeček
 • Založen v r. 1901, těžba ukončena v r. 1925.
 • Těženo z hloubek 27 - 35 m.
 • Majitel - Měrunické hnědouhelné těžařství.
 • HUGU (důl a lom) - Řetenice, Újezdeček
 • Hlub. důl v letech 1890 - 1946.
 • Povrchový lom v r. 1939 - 1946, kdy byl přejmenován na OSVOBOZENÍ.
 • Těžil z hloubky 34 m, k dolu patřila zinkovna huť a koksovna.
 • Majitel - Hugo Dudek z Teplic.
 • Důl ANNA (důl)
 • Založen před r. 1900 (v r. 1905 uváděn už mimo provoz).
 • Majitel -  A. Rehnov z Teplic.
 • VULKÁN (důl)
 • V r. 1922 byl spojen s dolem HERMÍNA.
 • KOMPAGNIE (důl) 
 • V r. 1905 byl již provoz zastaven.
 • Majitel - Měrunické těžařství     

 

 • Historie budovy čísla popisného 2. v Malém Újezdě - Újezdeček 
 • V obecní pastoušce číslo popisné 2, na jejímž místě, jak se uvádí v kronice z roku 1874 byla vystavěna škola. V budově byl pak umístěn obecní úřad, policejní stanice a česká obecní škola.
 • V roce 1874 byla nákladem 14.000 zlatých vystavěna budova školy na čísle popisném 2.  (bývala tu pastouška), 4. října téhož roku byla odevzdána svému účelu. 
 • O začátcích školy se zachovalo několik velmi zajímavých dokumentů.
 • V jednom, datovaném dnem 5. srpna a podepsaným obecním představeným Ignácem Pickartem, oznamuje obecní úřad v Řetenicích obci - osadě - Malému Újezdu, že žádost, podaná 27. června 1871 povolení ku stavbě samostatné školní budovy, byla ve schůzi obecního zastupitelstva, konané 30. června 1871 příznivě vyřízena za podmínek, že stavba bude dokončena do konce září roku 1873.
 • Přípravy k vystavení budovy však trvaly velmi dlouho. Ve schůzi osadního zastupitelstva v Malém Újezdě, konané 19. ledna 1874, bylo usneseno, provésti stavbu školy ve vlastní réžii a zvolen 4 člený komitét, jemuž byl svěřen dohled a provedení stavby. Za jeho členy zvoleni Em. Klippel mladší, Engelbert Tschiesche, Antonín Nake a Josef Rittig. Téhož dne se konala schůze s místní školní radou. Poněvadž se v rozpočtu na rok 1874 objevil schodek 161 zlatých, bylo usneseno uhradit jej 10% přirážkou k přímím daním. Oběma schůzím předsedal osadní starosta Josef Jungnikel a zastupitelem byl řídící učitel Hugo Ehrlich. 
 • Ve školním roce 1880 - 1881 kdy škola byla dvoutřídní a navštěvovalo ji 128 dětí, v roce 1884 - 1885 měla tři třídy se 185 žáky. 
 • V roce 1919 v budově sídlil obecní úřad a česká dvojtřídní škola. Číslo popisné 2. bylo a dosud je vlastnictvím obce.
 • V současné době se zde nachází v přízemí obecní úřad a v poschodí obecní knihovna.  

 

 

 • KNIHOVNA : je police na knihy, ale také instituce, která knihy shromažďuje, popisuje, třídí a uchovává, aby je mohla půjčovat čtenářům. Knihovny vznikly už ve středověku. Ta největší obsahovala více než 500 000 svitků a byla v egyptské Alexandrii, bohužel ale celá shořela. První veřejné knihovny kam si lidé chodili knihy půjčovat měli staří Římané. Ve středověku se knihy shromažďovaly v klášterech i nejstarší česká knihovna vznikla v 10. století v břevnovském později i ve strahovském klášteře kde je dnes památník národního písemnictví. Dnes jsou knihovny vybaveny počítači a internetem který je propojen s informacemi celého světa. 

080.jpg 003.jpg

 • KNIHA je předmět, který v sobě pomocí písma a obrázků ukrývá informace. Po vynálezu písma se informace uchovávaly vyryté do hliněných destiček, vytesané do kamene, napsané na pergamenu, později na papíru. Listy, které k sobě navzájem patří, začali lidé vázat do kožených nebo dřevěných desek, často zdobených drahými kovy, drahokamy a slonovinou. Tak vznikly první knihy. Vyráběly se hlavně v klášterech, kde je učení kněží ručně opisovali. Byly proto drahé. Až Gutenbergův vynález knihtisku v 15. století knihy zlevnil a způsobil jejich rozšíření mezi lidmi. První česky vytištěná kniha byla kronika Trojanská. Vytiskli ji roku 1468 v Plzni.

 

 • V knihovně  se chovej tiše a neruš ostatní čtenáře když si půjčíš knihy!
 • Chovej se k nim ohleduplně a vracej je včas!

032.jpg010.jpg

V KNIZE NAJDEŠ MOUDROST,

POUČENÍ ČI ZÁBAVU,

S KNIHOU MŮŽEŠ PROŽÍT

I DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU.

PROTO SI KNIHY VAŽ,

ČTI A MĚJ JI STÁLE RÁD,

POTOM BUDE KNIHA TVŮJ KAMARÁD.

 

 • MALÝ ÚJEZD nahrazen názvem ÚJEZDEČEK 
 • Újezdeček byl do roku 1948 známý pod názvem Malý Újezd, pak bylo jméno obce úředně změněno.
 • V roce 1948 se vyhláškou ministerstva vnitra číslo 200, ze dne 5. února 1948, uveřejněnou v úřední listině díl I. částka 23 ze dne 8. února 1948. Byl pro obec utvořenou sloučením obcí TEPLICE - ŠANOV  I. , TRNOVANY II. , ŘETENIC III. , MALÉHO ÚJEZDA IV. , NOVOSEDLICE V. , PROBOŠTOV VI. a SOBĚDRUHY VII. Stanoven název TEPLICE. Názvy současných obcí zůstávají úředními názvy částí obce s tou změnou, že název MALÝ ÚJEZD se nahrazuje názvem ÚJEZDEČEK.

 

 • Citát:
 • " Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát
 • tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."    Mark Twain

 

038.jpg

005.jpg